• Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong
  • (028)39118014

Biểu phí dành cho khách hàng trong nước
* Phí chuyển tiền ngoài hệ thống do ngân hàng thu theo biểu phí của ngân hàng, ORS không thu phí này.

** Riêng các giao dịch trực tuyến áp dụng mức phí: 0,15%.